Trong quá trình nén đất, mục đích chính là giữ các hạt đất gần nhau, điều này dẫn đến cải thiện mật độ đất khô. Đất có mật độ khô tối đa phù hợp cho một số mục đích xây dựng. Nhưng mật độ khô tối đa của đất thông qua đầm nén sẽ có thể ở một độ ẩm cụ thể gọi là độ ẩm tối ưu. Do đó, độ nén hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa độ ẩm của đất và mật độ khô được thảo luận ngắn gọn dưới đây.

>> Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất nâu trong xây dựng

Độ ẩm – mối quan hệ mật độ khô

Độ ẩm của đất được định nghĩa là tỷ lệ khối lượng của nước với khối lượng chất rắn có trong mẫu đất. Nó được đại diện bởi những người nổi tiếng.

Mật độ khô của đất được định nghĩa là tỷ lệ khối lượng chất rắn so với tổng thể tích của đất. Nó được đại diện bởi 

Để có được mối quan hệ giữa độ ẩm và mật độ khô, hãy nhân tử số và mẫu số biểu thị mật độ khô với mật độ MÊ là khối lượng mẫu đất.

Khối lượng của đất (M) không gì khác ngoài việc bổ sung Khối lượng chất rắn (Ms) và Khối lượng nước (Mw).

Tỷ lệ khối lượng so với thể tích là mật độ khối đất được ký hiệu là  

Vì thế, 

Do đó để có được mật độ khô, chúng ta cần mật độ khối và độ ẩm của mẫu đất.

Làm thế nào độ ẩm ảnh hưởng đến mật độ khô?

Nói chung, đất khô chứa các hạt đất không tiếp xúc với nhau và khi chúng ta cố gắng nén loại đất này mà không có nước, nó trở nên cứng và các vết nứt và khoảng trống sẽ được hình thành. Khi chúng ta thêm nước vào nó, nước tạo thành một lớp màng mỏng xung quanh mỗi hạt đất và màng này giúp các hạt tiếp xúc với nhau. Do đó, đất trở nên dày đặc hơn dưới sự nén chặt.

Tại một thời điểm, thể tích không khí trong mẫu đất trở nên tối thiểu và mật độ khô của đất trở nên tối đa. Điều này được gọi là điểm mật độ khô tối đa tại thời điểm này, việc bổ sung nước nên được dừng lại. Độ ẩm tương ứng với mật độ khô tối đa của đất được gọi là độ ẩm tối ưu .

Nếu nước được thêm vào ngoài độ ẩm tối ưu, nước sẽ chiếm thêm không gian vì không có thể tích không khí và mật độ khô sẽ giảm. Sự thay đổi giá trị mật độ khô này liên quan đến hàm lượng nước được thể hiện bằng đường cong nén bên dưới.

Đường cong đầm nén

Đường cong nén được vẽ bằng cách lấy độ ẩm trên trục x và mật độ khô trên trục y. Lượng đất cần thiết được thu thập từ hiện trường và thử nghiệm đầm nén được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Các kết quả thu được được sử dụng để vẽ đường cong nén do đó sẽ biết được lượng nén cần thiết. Kết quả phòng thí nghiệm xấp xỉ bằng lượng nén cần thiết trong lĩnh vực này.

>> Ảnh hưởng của việc đào rãnh đến các căn nhà gần đó